Free Nepali Gay Chat Room-Open 24/7


 

Saturday, 23 April 2011

"Fantasy short stories" "फंतास्य शोर्ट स्तोरिएस्"

People don't understand then click on picture for English. पोपले दोन'त् उन्देर्स्तंद थें च्लिच्क ओन पिच्तुरे फोर एन्ग्लिश.......!!! 
१ - इ मस्सगेद दले'स बैक फोर अ व्हिले.  २- फीलिंग बोल्ड, इ बेगन तो स्लोव्ली रेमोवे हिस शोर्ट्स. ३- द सिग्न्स वेरे गूद स्तेप्दाद दीद नोट रेसिस्त!. ४- व्हत आँ अवेसोमे अस! इ स्प्रेअद दले'स माटी चीक्स एंड इन्स्पेच्तेद हिस गोर्गेओउस होले. ५- इ बुरिएद मी फचे इन् दले'स  दीप हेरी क्रैक, एंड इ फ़ास्तेद ओन हिस तस्टी बुट. ६ - स्तेप्दाद वास लोविंग इत. द दीपर मी तोंगुए द्रिल्लेद इन्तो हिस होले, द मोरे हे स्क़ुइर्मेद् विथ प्लेअसुरे. ७ - हिस अनुस वास वारम एंड मोइस्त, एंड इत हद अ रेअल रौन्च्य तस्ते -- रिपे फ्रोम द दे'स स्वेअत एंड फर्ट्स.  

- मन..बीन इन् थिस जोइन्ट फोर ओन्ली अ वीक, एंड अल्रेअद्य मी नुट्स अरे सो स्वोल्लें, फील्स लिके थे'रे  गोंना एक्ष्प्लोदे अन्य्तिमे सून! २- फुक्क! नीद सोमे पुस्स्य रेअल बाद!  ३- फचे इत मर्तिनेज़....यौ'रे  गोंना बे लोच्केद उप फोर अ लोंग तिमे एंड यौ वोन'त्  फिंद पुस्स्य सेर्वेद ओन द मेनु इन् थिस प्लाचे!  --- चेल्ल्मतेस ---- ४- माय्बे इ चन ताके चरे ओफ तहत बोनेर फोर या... वौल्ड यौ लिके तहत? - फोर्गेत इत, कोवाल्सकी --- इ ऐन'त् अ होमो! ६ - लिस्तें बोय, यौ'रे गोंना हवे तो लीर्ण तो सेत्तले फोर व्हतेवर'स अवैलाब्ले इन् थिस हेल्ल होले! - इ' म मकिन' यौ अ गूद ओफ्फेर,हेरे. 

१- एः, तहत'स इत, चुबन बोय-- गिवे मी होले अ गूद पुम्मेल्लिंग! शोव मे व्हत अ गूद फुच्कर यौ अरे ! २ - कोवाल्सकी, यौर होले इस अस गूद अस अन्य पुस्स्य!  ३- सो गूद इन् फक्त तहत इ ' म नोट गोंना बे अब्ले तो होल्ड बैक मुछ लोंगेर ! ४-  अव, सहित! हेरे चोमेस द जिज्ज़ ! ५- 
ओके बोय, नोव इत'स दाद्द्य'स तुरन तो स्तिच्क हिस बिग व्हिते चोकक उप यौर स्वीट लातिनो बुब्ब्लेबुत्त.

१- गो एअस्य, कोवाल्सकी --- इ'वे नवर तकें अन्य्त्हीं' उप  मी अस बेफोरे ! २- विरगं,  हुह? तहत'स होव इ लिके 'एम ---निके 'न तिघ्त! नोव, जुस्त रेलक्ष् यौर लित्तले सहित शुते, चुसे दाद्द्य'स कामिन' इन्! हेह - हेह.  ३ - दुन्नो वह्य इ' म लेत्तिंग यौ दो थिस, मन--इत ऐन'त्  नातुरल तो मे !! ४-  फ्चुक! तहत हुर्ट्स, में--- इ दोन'त् वन्न गो थ्रौघ विथ थिस , ५ - लिस्तें यौ लित्तले कुन्त! इ लेट यौ फुक्क मे, सो इत'स ओन्ली फैर तहत यौ रेतुर्ण द फवोर, सी? दोन'त् पिस मे ओफ्फ़,, चुसे इ चन मके लिफे हेल्ल फोर यौ इन् हेरे!! ६ - यौ बेत्टर गेट उसेद तो द इड़ा, चुसे त्रुस्त मे,  मीने ऐन'त् गोंना बे द ओन्ली चोकक यौ' ल हवे उप यौर शित्तेर इन् थिस प्लाचे!!  ७ - वेल्चोमे तो यौर न्यु लिफे इन् द स्लाम्मेर, बोय.

1 comment:

NGC Hunks Image" Collections

 

NGC Hunks Image" Collections